Vedtægter

Vedtægter for IceGlory

1
Foreningens navn er IceGlory, stiftet den 30/8-1977 under navnet Ishøj Amatørscene.

2
Foreningens formål er på amatørbasis at fremme glæden ved at synge samt at skabe et godt socialt samvær.

3
Som aktive medlemmer kan optages alle, der er fyldt 15 år, når blot de vedkender sig foreningens vedtægter.
Dispensation ned til 12 år kan gives af bestyrelsen, når blot medlemmet er i følge med en forælder, der ligeledes har meldt sig ind i koret.
Som passive medlemmer kan optages enhver, der støtter koret med et beløb, som fastsættes på den ordinære generalforsamling.

4
Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer.
Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter, en revisor samt en revisorsuppleant. Alle vælges på en ordinær generalforsamling. Genvalg kan finde sted.
Valgbart er ethvert betalende medlem, der er fyldt 18 år. Formand og sekretær er på valg i ulige år og næstformand og kasserer er på valg i lige år.
Menige bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter samt revisor er på valg hvert år.
4a
Bestyrelsen kan til enhver tid rekonstituere sig selv, såfremt et medlem af bestyrelsen forlader koret i løbet af sin valgperiode.
Besættelsen af bestyrelsesposter sker så vidt muligt blandt de valgte suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmet er på valg ved næstkommende generalforsamling.

5
Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

5, stk. 2
Sidste frist for indbetaling af kontingent er henholdsvis 1. februar og 1. september. Såfremt der ikke senest én måned efter betalingsfristen er indbetalt kontingent eller indgået en aftale om betaling af mindst kr. 100,00 pr. måned, indtil kontingentet er betalt, ekskluderes man af koret.
Ved misligholdelse af indgåede aftaler træder eksklusion ligeledes i kraft.
5, stk. 3
Flere medlemmer fra samme husstand udløser en rabat på 20 procent på det samlede
husstandskontingent. Ikrafttrædelse pr. 1. august 2010.
6
Bestyrelsen skal i videst muligt omfang modvirke et forbrug, der er større end det på
generalforsamlingen foreslåede budget.
Dette kan ske ved, at den siddende bestyrelse ved sit mandat nedbringer udgifterne til dirigent og pianist ved at aflyse et antal ugentlige øveaftener.
6, stk. 2
Foreningens medlemmer har ikke anden økonomisk forpligtelse over for foreningen end det af generalforsamlingen årligt fastsatte kontingent, jf. dog stk. 3.
6, stk. 3
I det tilfælde, at der på generalforsamlingen vedtages et foreningsforbrug, som er større end foreningens likvide beholdning, kan det samtidig besluttes, at der for dette beløb er solidarisk hæftelse for korets betalende medlemmer, eksklusiv støttemedlemmer.

7
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller aktiver.

8
Foreningens højeste myndighed er enhver lovlig indkaldt generalforsamling. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
8, stk. 2
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, såfremt ét medlem kræver skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

9
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
Valg til dirigent

Aflæggelse af beretning samt protokol
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af årskontingent
Valg af:
Bestyrelse (se § 4)
Revisor
Suppleanter til bestyrelse
Eventuelt

10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.
Indvarsel se § 7.

11
Foreningen tegnes af og ved underskrift af formanden og kasserer i fællesskab.

12
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang. Formand for eventuelle udvalg skal være medlem af bestyrelsen.

12, stk. 2
Et repertoireudvalg, bestående af en repræsentant fra bestyrelsen, koret samt solistgruppen, tilrettelægger korets repertoire for 1-2 år ad gangen. Valg af repræsentanter kan ske løbende ved
almindelige koraftener. Til arbejdet indhentes ønsker fra korleder og solister. Korsangere kan ligeledes indgive ønsker til udvalget. Endeligt repertoire godkendes af korleder.

13
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

14
Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som udsendes på mail til de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer. Referat fra sidste bestyrelsesmøde kan til enhver tid findes på korets hjemmeside.

15
Foreningens regnskabsår går fra den 1/1 til den 31/12. Senest den 15/2 afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne. Der kan til enhver tid komme uanmeldt revision.

16
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer for.
(Minimum 14 dage – maksimum 4 uger, indvarsel se § 7)

17
I tilfælde af opløsning af foreningen overgår foreningens midler til kulturelle formål for unge i Ishøj kommune.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling, 18/3-2014.